Licencja

Umowa licencyjna użytkownika programu Asystent Geodety dla Androida

UWAGA! Przed zainstalowaniem oraz kupnem aplikacji Asystent Geodety dla Androida należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest udzielenie licencji na korzystanie z aplikacji Asystent Geodety dla Androida. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy należy zrezygnować z instalacji, rozpowszechniania, kupna lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania aplikacji Asystent Geodety dla Androida w całości lub jakiejkolwiek z jego części.

DEFINICJE

 • Asystent Geodety dla Androida - w skrócie Asystent lub AG - program Asystent Geodety wraz z wszystkimi bibliotekami, szablonami, skryptami i wszystkimi innymi dodatkami instalowanymi łącznie.
 • Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna korzystająca z AG, jedna ze stron niniejszej Umowy.
 • Serwis - oficjalna strona WWW Asystenta dostępna pod adresem: http://www.asystent-geodety.pl.
 • Cele komercyjne (użytkowanie komercyjne) - wykorzystanie AG dla celów zarobkowych lub w firmie/instytucji mającej charakter komercyjny.
 • Aktywacja programu - proces polegający na zmianie wykorzystywanej licencji programu - z wersji FREE (darmowej) na każdą z wersji pełnych.
 • Klucz produktu - kod cyfrowy niezbędny do przeprowadzenia procesu aktywacji.


1. Prawa autorskie

Jeżeli w sposób wyraźny nie postanowiono inaczej, wszystkie prawa autorskie do wszystkich składników AG przysługują firmie BinSoft Karol Wierzchołowski. AG jest chroniony prawem autorskim, porozumieniami międzynarodowymi o prawie autorskim oraz innymi przepisami prawnymi. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.

W aplikacji AG wykorzystano materiały, komponenty i znaki towarowe należące do firmy Google. Wszelkie prawa do tych elementów przysługują wyłącznie firmie Google.

2. Dystrybucja programu

Wyłącznym dystrybutorem AG jest firma BinSoft Karol Wierzchołowski.

3. Strony umowy

Umowa zawierana jest między stronami: BinSoft Karol Wierzchołowski, zwanym dalej Licencjodawcą oraz Użytkownikiem zwanym również Licencjobiorcą.

4. Zawarcie umowy

Umowa zostaje zawarta poprzez zainstalowanie AG.

5. Rozwiązanie umowy

Uprawnienia Licencjobiorcy wynikające z niniejszej umowy wygasają z chwilą rozwiązania umowy, co następuje w momencie naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z jej postanowień lub w momencie odinstalowania programu.

6. Typy licencji

Korzystanie z AG może odbywać się na podstawie następujących typów licencji:

 • Licencja FREE (darmowa)
 • Licencja PROFESSIONAL (pełna)
 • Licencja SPECJALNA (pełna)


6.1. Licencja FREE

Zainstalowanie oraz uruchomienie programu bez przeprowadzenia procesu aktywacji sprawia, że użytkownik korzysta z AG na licencji FREE (darmowej). W ramach tej licencji użytkownik ma prawo korzystać z programu przez nieokreślony czas. Zabronione jest jednak wykorzystywanie programu do celów komercyjnych.

Licencja FREE wprowadza pewne ograniczenia funkcjonalne AG, np. posiada limit obsługiwanych punktów. Jednakże wszystkie funkcje zwiazane z obsługą map Google są dostępne bez żadnych ograniczeń.

6.2. Licencja PROFESSIONAL

Licencję PROFESSIONAL użytkownik uzyskuje po przeprowadzeniu procesu aktywacji. W celu przeprowadzenia tego procesu niezbędny jest klucz produktu, który użytkownik może uzyskać od producenta lub innego dystrybutora po dokonaniu zakupu programu lub skorzystaniu z różnych organizowanych promocji. W celu przeprowadzenia procesu aktywacji należy skorzystać ze specjalnego narzędzia wbudowanego w samą aplikację AG. Proces aktywacji wymaga połączenia z Internetem.

Licencja PROFESSIONAL przypisywana jest do urządzenia, na którym została aktywowana. Oznacza to, że po przeniesieniu aplikacji na nowe urządzenie nie będzie możliwości skorzystania na nim z poprzednio uzyskanej licencji. Na nowym urządzeniu będzie konieczne przeprowadzenie ponownie procesu aktywacji, który będzie wymagał posiadanie nowego klucza produktu.

Urządzenia identyfikowane są na podstawie: numeru seryjnego urządzenia i numeru seryjnego karty SIM. Oznacza to, że zmieniając fizycznie urządzenie lub też zmieniając kartę SIM urządzenia, z punktu widzenia niniejszej licencji - zmienia się również samo urządzenie.

Licencja PROFESSIONAL zezwala na komercyjne wykorzystywanie aplikacji.

Licencja PROFESSIONAL nie wprowadza żadnych dodatkowych funkcjonalności w zakresie map Google.

6.3. Licencja SPECJALNA

Licencje SPECJALNE użytkownik uzyskuje na podstawie specjalny promocji organizowanych wspólnie z różnymi podmiotami, na przykład Wydawnictwami. Szczegóły warunków danej promocji opisane są w dodatkowych nośnikach, np. gazecie, stronie WWW itp.

7. Opis uprawnień Licencjobiorcy

W ramach licencji FREE użytkownik może korzystać z programu bez ograniczenia czasowego na dowolnej liczbie urządzeń. Dostępne są także wszystkie funkcje związane z mapami Google. Zabronione jest jednak wykorzystywanie aplikacji do celów komercyjnych. Również inne funkcje programu, niezwiązane bezpośrednio z mapami, mogą być ograniczone. Na przykład, baza punktów obsługuje maksymalnie 20 pozycji.

W ramach licencji PEŁNYCH wszystkie ograniczenia w programie są wyłączone. Dozwolony jest także użytek komercyjny na urządzeniu, na którym dana licencja została aktywowana.

Dozwolone jest również udostępnianie aplikacji AG za pomocą dowolnych mediów pod następującymi warunkami, spełnionymi łącznie:

 • Dozwolone jest udostępnianie AG wyłącznie w postaci niezarejestrowanej (DARMOWEJ).
 • AG może być rozpowszechniany wyłącznie w postaci, w jakiej został udostępniony przez BinSoft Karol Wierzchołowski.


8. Licencjobiorcy zabrania się

 • Najmu, użyczania, powielanie oraz innej formy udostępniania i rozpowszechniania aktywowanego AG;
 • Deasemblacja, dekompilacja lub jakiekolwiek inne zwielokrotnianie lub odtwarzanie kodu AG;


9. Ograniczenia odpowiedzialności

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z eksploatacji AG, jak również nie udziela jakiejkolwiek rękojmi i gwarancji w zakresie wad fizycznych i funkcjonalnych AG. Obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z wersją testową programu przed jego nabyciem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowy wybór i skutki stosowania AG. Brak jakiejkolwiek funkcjonalności w programie, której nie było w momencie zakupu AG przez użytkownika - nie może być podstawą do rozwiązania niniejszej umowy ani wnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Licencjodawcy. Odpowiedzialność Licencjodawcy dotyczy wyłącznie funkcjonalnej zgodności oprogramowania z instrukcją przedstawioną w serwisie WWW na dzień uzyskania danej licencji. W tym zakresie legalnemu użytkownikowi AG przysługuje ograniczona gwarancja obowiązująca przez okres 60 dni licząc od dnia zakupu pakietu.

Ponadto Licencjodawca nie odpowiada za szkody (w tym utracone zyski) poniesione przez Licencjobiorcę w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania z AG.

Z uwagi także na mnogość różnego rodzaju sprzętu - Licencjodawca nie może zapewnić prawidłowego funkcjonowania aplikacji AG na każdym urządzeniu wyposażonym w system Android. Część funkcjonalności jak również ich zakres i dokładność wynikają ściśle ze sprzętu, na którym aplikacja jest uruchomiona. W szczególności związane są z tym: ilość pamięci RAM, ilość miejsca na nośniku danych, dostępność modułu GSM i/lub GPS, dostępność i jakość łącza internetowego, dokładność pomiaru urządzenia GPS, dostępność i jakość pomiaru modułu kompasu itp. W związku z powyższym obowiązkiem użytkownika (Licencjobiorcy) jest sprawdzenie przed zakupem aplikacji, czy działa ona prawidłowo na jego sprzęcie oraz z jego danymi. Niewywiązanie się z tego obowiązku nie może być powodem rozwiązania niniejszej umowy ani wnoszenia roszczeń w stosunku do Licencjodawcy.

Licencja FREE (darmowa) oraz licencje pełne (PROFESSIONAL) nie wprowadzają ograniczenia czasowego w funkcjonowaniu aplikacji oraz zapewniają darmowy dostęp do aktualizacji programu na czas nieokreślony. Z tego też względu Licencjodawca nie może zagwarantować poprawne funkcjonowanie aplikacji oraz wszystkich jej składników na czas nieokreślony, gdyż związane jest to z czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od Licencjodawcy (np. dostęp do map Google, dostęp do sygnału GPS, dostęp do sieci Internet). W związku z powyższym Licencjodawca nie odpowiada za sytuacje wyższe, na które nie ma bezpośredniego wpływu i gwarantuje poprawne działanie aplikacji przez ROK od daty zakupienia programu.

10. Mapy Google

Obsługa map Google udostępniana jest w aplikacji za darmo i dostępna jest w pełnej funkcjonalności bez żadnych ograniczeń. Wszelkie ograniczenia w aplikacji mogą być związane z funkcjami dodatkowymi np. obsługą urządzeń zewnętrznych, wielkością obsługiwanych baz danych, liczbą obsługiwanych układów współrzędnych itp.

Pełna treść licencji, na której wykorzystywane są mapy Google dostępna jest pod adresem: https://developers.google.com/maps/terms. Zwracamy uwagę na punkt:

9.1.2 Exceptions.
(...)
(b) Mobile Applications.
(i) The rule in Section 9.1.1(a) (Free Access) does not apply if your Maps API Implementation is used in a mobile application that is sold for a fee through an online store and is downloadable to a mobile device that can access the online store.
(...)
9.1.3 Examples.
(...)
(b) You can charge a fee for your Maps API Implementation if it is an Android application downloadable to mobile devices from the Android Market.

Ponieważ dostęp do map uzależniony jest od firmy Google i udostępniany jest bezpłatnie - brak dostępu do tych map nie może być powodem rozwiązania umowy.

11. Wybór miejsca rozstrzygania ewentualnych sporów

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej. Jeżeli jednak ta forma nie przyniesie rezultatu, w przypadku przedsiębiorstw, spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

W sytuacjach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Tekst niniejszej licencji chroniony jest prawem autorskim
Wszystkie prawa zastrzeżone

Data modyfikacji: 2012-01-18

Szanowny Użytkowniku :-)
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) chcielibyśmy Cię poinformować,
w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Ciebie podczas korzystania z serwisu Asystent Geodety.
Zamykając ten komunikat, poprzez kliknięcie przycisku Akceptuję, wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, jak również na przyjmowanie na swoim urządzeniu tzw. plików cookies,
zarówno przez nas, tj. BinSoft Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczytnie, jak i przez naszych Zaufanych Partnerów - w celach marketingowych, włączając w to analizowanie i profilowanie.
Dokładne informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności. Zachęcamy, zapoznaj się znią!

Akceptuję Nie akceptuję